×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

قانون اعتبارات مخارج مملکتی


قانون اضافه بودجه سال ایت ئیل نظمیه رشت و انزلی


قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی


قانون بودجه یک ساله تنگوز ئیل 1302 مجلس شورای ملی


قانون بودجه اعتبار سنه تنگوز ئیل 1302 وزارت جنگ


قانون تفریغ بودجه سنه ایت ئیل 1301 مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال ایت ئیل 1301 وزارت امور خارجه


قانون بودجه ایت ئیل 1301 وزارت معارف و صحیه و اوقاف و صنایع مستظرفه


قانون بودجه سال ایت ئیل 1301 تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه


قانون بودجه سال ایت ئیل 1301 وزارت فوائد عامه


قانون بودجه یک ساله ایت ئیل 1301 مجلس شورای ملی


بودجه ریاست وزرا و کابینه برای سنه ایت ئیل 1301


قانون اضافه اعتبار بودجه ولایت عهد


قانون بودجه جمع مجلس


قانون بودجه (نه ماهه تخاقوی ئیل 1300) مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه پنج ساله اوقات فترت


قانون تفریغ بودجه یک ساله توشقان ئیل 1294


قانون استخدام مسیو امیل پیر و مسیو شویو بلژیکی برای خدمات اداره پست


قانون استخدام مستر گلامان آمریکایی جهت اداره کرده بانک ایران


قانون استخدام مسیو لامبر مولیتر به سمت ریاست کل گمرکات