×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون استخدام دکتر ژوزف منار فرانسوی برای ریاست موسسه پاستور


قانون استخدام مسیو لاپوژ به عضو مسیو ریوو


قانون کنترات مسیو وستداهل برای ریاست تشکیلات نظمیه


قانون تجدید کنترات مسیو پرنی به سمت مستشاری وزارت عدلیه


قانون کنترات مسیو ادژیر معلم فیزیک و شیمی


قانون کنترات سه نفر معلمین حقوق


قانون کنترات دکتر ویلهلم


قانون استخدام مستر جونس آمریکایی به جای مستر گارد


قانون برقراری یک هزار دلار اضافی بر حقوق مصوبه مهندس بلدی


قانون استخدام دکتر ریان nayR rD برای اصلاح امور بلدیه تهران


قانون استخدام مستر هال آمریکایی به جای مستر مور


قانون اضافه اعتبار برای مخارج مسافرت مستشاران آمریکایی


قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده آمریکا


قانون تجدید کنترات 12 نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات


قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رییس کل مالیه ایران


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر


قانون اجازه انعقاد قرارداد تجارتی موقتی بین ایران و مصر


قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین المللی مادرید


قانون تصویب عضویت مملکت ایران در جامعه ملل


قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله