×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تبدیل بخشهای گچساران و باشت به شهرستان


معافیت مامورین ثابت دولت از پرداخت سود بازرگانی وارد نمودن اتومبیل


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد کشت محدود خشخاش در بهار سال 1354 در 10 شرکت سهامی زراعی و تعاونی روستائی کشور


تشکیل گارد بمنظور حفظ تاسیسات و اموال و اشیاء هواپیمائی ملی ایران


تغییر نام کوس محله از توابع نور در استان مازندران


فوق العاده خارج از کشور


انتزاع دهستان صیدون از بخش بهمئی


تغییر شهرستان اصطهبانات به استهبان


ضوابط و شرایط واگذاری اختیارات نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی


تعریف شیره تریاک


تبدیل فرمانداری کل ایلام به استان


ماده واحده مربوط به تغییر واصلاح مجازاتهای خلافی


انتزاع جزایر تنب بزرگ و نتب کوچک و ابوموسی از بخش کیش و شهرستان بندر لنگه


تبدیل بخش خاش به شهرستان


ماموریت مستدمین مشمول قانون استخدام کشوری بوزارت امور خارجه


تصویبنامه تبدیل بخش لنجان بشهرستان


تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اصلاحات در آئین نامه استخدام پیمانی


تصویبنامه در مورد اجازه کشت محدود خشخاش در مساحت چهار هزار و پانصد هکتار در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی


تصویبنامه مربوط به اداره کل هواپیمائی کشوری در مورد منع ایجاد هر گونه ساختمان با مانع دیگر تا شعاع 300 متر از محل نصب تاسیسات فنی مربوط به دستگاههای ناوبری و مخابراتی


تصمیم قانونی دائر بانتخاب یک نفر ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی