×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصیم قانونی دائر بانتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیات نظارت بیمه های اجتماعی کارگران


انتقال اعتبار بیمارستهای مجذومین واگذاری وزارت بهداری به جمعیت کمک به جذامیان


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارائی مجلسین دائرباصلاح بند 7 الحاقی بماده 5 آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


تصمیم قانونی دائر بانتخاب 15 نفر مستشاران اصلی و 5 نفر مستشاران جانشین دیوان محاسبات


دستور انتقال اعتبار بیمارستهای واگذاری وزارت بهداری به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران


آئین نامه اجرائی قانون شکار


اصلاح بند3 ماده 22 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


اصلاح تبصره 1 ماده 86 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مورخ 1322


آئین نامه مربوط به مدت کار ، تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها


نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران


متمم نظامنامه های کمک خرج محصلین بی بضاعت و مدارس


اصلاح ماده ششم قانون دیوان محاسبات


مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات


تصمیم راجع به انتخاب سی و شش نفر اعضا دیوان محاسبات


تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای احتشام زاده


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای فروغی


تصمیم جلسه 26 شهریور ماه 1312 راجع به کابینه آقای فروغی


تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی


قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم سابق وزارت مالیه


قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای شهرداری رشت