×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

قانون ماده الحاقیه به کنترات مسیو هازه


قانون استخدام سه نفر مستخدم (دو نفر آمریکایی و یک نفر از اروپاییهایی که در ایران هستند) برای وزارت مالیه


قانون استخدام چهار نفر مستخدم آمریکایی برای وزارت مالیه


قانون راجع به استخدام سه نفر مستخدم سوئدی برای ژاندارمری و دو نفر مستخدم فرانسوی برای وزارت عدلیه و داخله


قانون تجدید کنترات مسیو مولیتر


قانون کنترات مسیو هازه


قانون استخدام پنج نفر مستخدمین آمریکایی


قانون تجدید کنترات چهار نفر مستخدمین گمرک


قانون تجدید کنترات هشت نفر مستخدمین بلژیکی


قانون استخدام پنج نفر آمریکایی


قانون تجدید کنترات مسیو مرنارد


قانون تجدید کنترات مسیو بیزو


قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه


قانون اجازه خرید بیست کرور مثقال نقره


قانون راجع به اجازه خالصجات اطراف تهران و خوار


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مکانیزاسیون معدن نمک هرمز


قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز، قشم ، لارک و هنگام


قانون قرارداد استخراج معدن اکسید دوفر جزیره هرمز


قانون امتیاز تاسیس سیم نقاله


قانون امتیاز چرم سازی