×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی


قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی


قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ به منظور اجرای قانون تعلیمات عمومی


مواد سه گانه مربوط به قانون بودجه سال 1329 مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و هفت مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ماه سال 1324


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه 1324


قانون اجازه وصول درآمدهای سال 1324 و پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذر ماه سال جاری


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبان ماه 1324


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه مهر ماه 1324 کل کشور


قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه های کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه 1324


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه تیر 1324


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و چهار مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه 1324


قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دوماهه اول سال 1324 مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دوماهه اول سال 1324 کل کشور


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه های بهمن ماه و اسفند ماه 1323 کل کشور