×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه


قانون تجدید استخدام آقای هرمان فری رییس اداره محاسبات کل مالیه


قانون تصویب حق تقدم نسبت به امتیاز انحصاری تاسیس چراغ برق اصفهان برای میرزافضل الله خان دهش


قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان جهت تاسیس چراغ برق ادارات دولتی


صلاحیت دیوان جزای عمال دولت


قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان برای ساختمان محل مخصوص احصاییه و سجل احوال


قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین دستی پشم ریسی موجوده در اداره صناعت به بلدیه تهران


قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال 1309 از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها


قانون راجع به عوارض صدوری میش و قوچ و بره


قانون اعتبار اضافی بابت چند فقره مخارج ضروری از محل اعتبار تاسیسات اقتصادی منظوره در بودجه 1310


قانون بیست و نه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از امراض ساریه و مخارج اضافی دیگر


قانون پانزده هزار تومان اعتبار اضافی برای جلوگیری از امراض ساریه


قانون تمدید مدت اعتبار جواز ورود مال التجاره


قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهر ماه 1310 و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه


قانون راجع به جواز ورود سرمایه های خارجی به صورت ماشین آلات


قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض


قانون پنج هزار تومان اعتبار بابت مطالبات سال 1309 اعضا هیات تفتیشیه مملکتی


قانون اجازه تجدید کنترات شش نفر معلمین فرانسوی برای مدت سه سال


قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص برای زراعت و خشک کردن توتون از اتباع دولت یونان


قانون اجازه استخدام دو نفر معلم فرانسوی برای تکمیل مدارس متوسطه و عالیه