×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قانون راجع به صدور جواهرآلات و احجار کریمه و تمبر پست


قانون راجع به مستغلات انتقالی


قانون راجع به اداره نمودن امور مالی و محاسباتی معدن شمشک


قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان


قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام معلمین آهنگری و نجاری مدرسه صنعتی دولتی


قانون راجع به نرخ تسعیر جنس مالیاتی


قانون اجازه برداشت مازاد عایدات 1309 مملکتی برای پرداخت مخارج 1310 به عنوان مساعده


قانون اجازه پرداخت مخارج ضروری وزارتخانه ها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال 1309 مملکتی


قانون اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت به اجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشده اند


قانون چهل هزار و یک صد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال 1310 اداره نظمیه


قانون اجازه تجدید استخدام مادام آندره هس معلمه و مدیره مدرسه دارالمعلمات


قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره هس معلم مدرسه حقوق برای مدت دو سال


قانون اجازه تجدید استخدام مسیو کونمان مهندس نقشه کش تبعه آلمان


قانون اجازه استخدام یک نفر نقشه کش معدن از اتباع دولت آلمان برای مدت دو سال


قانون برقراری ماهی سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا علیخان قاضی


قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی


قانون راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال 1311


ماده الحاقیه به قانون اجازه نامه طبابت


قانون راجع به اجازه نامه طبابت


قانون طبابت