×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصمیم قانونی راجع به تجدید نظر در ماده 15 نظامنامه قانون اجازه نامه طبابت


لغو تصویب نامه مربوط به ممیزی املاک مزروعی


آیین نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره 5 ماده 10 قانون


قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی


قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی


قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی


قانون معافیت فلز طلا و نقره وارده به نام دولت از حقوق گمرکی و عوارض


اجازه اعتبار سنوات آتی کارخانه تصفیه و ریخته گری مس و بازیابی فلزات طلا و نقره مربوط به طرح (احداث کارخانه ذوب مس )


قانون اجازه خروج نقره مسکوک سالم از ایران


قانون یک صد و سی و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف مربوطه به ممیزی و مخارج راجع به دفع سن


قانون تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه در محاکمات و کارگذاریهای وزارت امور خارجه


قانون تعیین تکلیف مال التجاره های وارده تا آخر خرداد 1310 و مال التجاره های موجوده در گمرکخانه های ایران


قانون راجع به واگذاری قلاع و ابنیه که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده به ملکیت الوار


آئین نامه فوق العاده مسافرت


قانون راجع به کرایه خانه متخصصین مالی و مخارج مسافرت متخصصین بی سیم


قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران


قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی


قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص الکتریک و مکانیک از اتباع فرانسه یا سویس برای دستگاه های بی سیم


قانون اجازه استخدام مستخدمین بلژیکی جهت اداره گمرکات برای مدت سه سال


قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال