×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

بودجه درآمد اداره کل تصفیه امور ورشکستگی


انتخاب آقای علی اصغر امیرمعز با سمت ریاست دفاتر اطلاعات ایران در کشورهای عربی


انتخاب آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای دکتر نصیری وزیر مشاور به عنوان نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملی ایران


انتخاب آقای حسین امامی خوئی به سمت بازرس دولت در بانک مرکزی ایران


معافیت سود بازرگانی کارخانجات لوله و پروفیل سازی


انتخاب آقای دکتر منوچهر بهرون به سمت عضو هیئت مدیره سازمان مسکن


آئین نامه انتخابات خانه انصاف


آئین نامه افتتاح و تشکیل جلسات خانه انصاف


اساسنامه شورای باستانشناسی و فرهنگ عامه


اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات


تصویبنامه مربوط به وظائف و سازمان مرکز آمار ایران


اصلاح ماده 4 آئین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتیها


تصویبنامه در مورد تعیین هیات مدیره شرکت سهامی تلفن ایران


تصویببنامه در مورد اجازه استخدام 32 نفر در راه آهن دولتی ایران


تصویببنامه در مورد اجازه استخدام در وزارت کشور


تصویببنامه در مورد اجازه استخدام 422 نفر در وزارت بهداری


تصویببنامه در مورد اجازه استخدام 18 نفر در دانشگاه تهران


تصویببنامه در مورد اجازه استخدام 47 نفر به وزارت آموزش و پرورش


اساسنامه سازمان عمران جیرفت


تصویببنامه در مورد صدور مجوز استخدام در ثبت کل اسناد و املاک