×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

آیین نامه تقویم مزایای غیر نقدی حقوق بگیران موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره 1 بند 1 ماده 7 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیونهای تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده 21 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده 28 قانون قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


قانون راجع به برقراری وظیفه درباره وراث مرحوم عبدالصاحب صفایی


قانون تمدید مدت اجرای قانون مصوب 25 آذر ماه 1334 مربوط به تمدید اجرای موقت 24 فقره لوایح تقدیمی تا آخر آبان ماه 1335


قانون راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ذبیح الله کاظمی نژاد


قانون مربوط به قرارداد بین المللی مخابرات


قانون راجع به پرداخت کرایه منزل به آقای مهندس آدولف مونیه تابع دولت فرانسه


قانون راجع به اجازه مصرف سه میلیون و چهارصد هزار ریال مانده اعتبار مناطق زلزله زده توابع قزوین


قانون راجع به هزینه منظور نمودن کرایه اتوبوس اعضا کنگره بدون تشریفات مناقصه


قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر


قانون راجع به برقراری مقررات حکومت نظامی در شیراز و حومه


قانون راجع به برقراری مستمری درباره ورثه قانونی مرحوم سید جعفر طاهری و مرحوم حسن خلعت بری


قانون راجع به اجازه فروش اراضی ضرابخانه به بانک مرکزی


قانون تفریغ بودجه های سالهای 31 لغایت 36 مجلس شورای ملی


قانون راجع به برقراری مستمری درباره آقای حسن پزشک زاد


قانون مربوط به اعتبار ساختمانهای نیمه تمام ژاندارمری کل کشور


قانون راجع به برقراری و تمدید مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه


قانون تفریغ بودجه سال 1337 مجلس شورای ملی