×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه 1330


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه 1330


تصمیم قانونی دائر به اجازه اجرای مقررات حکومت نظامی در پاره ای از نقاط جنوب


قانون مربوط به اجازه استخدام عده ای جهت تکمیل کادر افراد و ردیف افراد شهربانی


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در شورای عالی نفت


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه های اجتماعی کارگران


قانون بودجه سال 1339 مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دائر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات


قانون راجع به اجازه استخدام پنج نفر کارشناس یونانی به منظور هدایت کشت توتون سیگار


قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود


قانون رد تبصره الحاقی به ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک


قانون راجع به اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران


قانون برقراری مبلغ 5790 ریال وظیفه علاوه بر وظیفه قانونی درباره وراث مرحوم سروان کاظم عطیفه


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری


لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون راجع به اجازه تمدید مدت استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه کشور فرانسه به مدت یک سال


قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ چهارصد میلیون ریال وام از بانک ملی ایران جهت تکمیل ساختمانهای نیمه تمام وزارت جنگ


قانون راجع به اجازه اعطای یکصد و ده میلیون ریال به هیات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به منظور ساختمان شهر لار و اقدامات عمرانی در استان هفتم


مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران