×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویب نامه درباره واگذاری 5000 متر مربع زمین از منابع ملی شده واقع در شهر کرد به وزارت دادگستری


تصویب نامه درباره پرداخت 300 میلیون ریال افزایش در آمد اداره کل تصفیه برای اعطای وام بکار کنان وزارت دادگستری


تصویب نامه درباره افزایش فوق العاده شغل ماهانه مستخدمین رسمی بمیزان 7500 ریال


تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای خرم آباد لرستان


تصویبنامه راجع به اجازه خرید یک قطعه ملک برای محل دفتر سر کنسولگری عراق در کرمانشاه و اقامت سرکنسول عراق


تصویبنامه راجع به اجازه کشت محدود خشخاش


تصویبنامه راجع به اجازه خروج 100 کیلو گرم شیره تریاک با ستناد قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان


تصویبنامه دایر به خریداری ملک توسط سر کنسولگری آفریقای جنوبی باستناد ماده 5 آئین نامه استملاک اتباع بیگانه


تصویبنامه راجع به اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در روستاهای حومه شهر کرمانشاه


تصویبنامه راجع به تمدید مدت ماموریت مستخدمین رسمی در اتاق اصناف


تصویبنامه راجع به ترتیب ارزیابی تاسیسات زیر بنائی و سایر تاسیساتی که در جزیره کیش ایجاد شده است


تصویبنامه راجع به ارسال 1500 گرم تریاک جهت آزمایشهای لازم توسط کمپانی آگزوفارما به کشور هند


تصویبنامه راجع به تغییر نام روستاهای ( کافر قلعه) و ( مزدوران ) به ( گردان دژ ) و ( مزداوند)


تصویبنامه راجع به ترتیب استفاده از اعتبار ردیفهای 502011و 502012 قانون بودجه سال جاری کل کشور


تصویبنامه هیئت وزیران راجع به تغییر نام روستای ( فاز) به باژ


اصلاحیه ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و اجاره واحد های مسکونی


تصویب نامه راجع به تغییر نام روستای (عرب آباد ) به ( پارسگان)


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت


تصویبنامه راجع به استفاده پدر و مادر تحت تکفل مستخدمین دولت از مزایای قانون تامین خدمات درمانی


تصویبنامه راجع به اضافه شدن بند د به ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون معاملات زمین