×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‎نامه راجع‎به الحاق رییس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور


قانون اجازه استخدام چند نفر افسر امریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری


قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند


شرایط ورود و نام نویسی


قانون برقراری مستمری درباره وراث مرحوم بهمن بهمنی قشقایی


قانون تمرکز و مصرف وجوه حاصله از محل حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه های ایران


قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی


قانون بودجه سال 1345 مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه سال 1343 مجلس شورای ملی


قانون فروش محصول سالهای 40 - 41 - 42 - 43 - 44 تنباکوی اصفهان


قانون تخصیص وجوه و بهره وامهایی که از طرف سازمان برنامه در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده به سرمایه بانک مزبور


قانون واگذاری چهاردانگ و نیم مشاع باغ چال به شهرداری کرمانشاه


قانون راجع به تحصیل 15 میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور


قانون اصلاح قانون مربوط به اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور


قانون قدردانی از خدمات شجاعان شهید استوار دوم محمدعلی باباییان و استوار دوم آیت الله لشکری


قانون افزایش میزان اعتبار انتقالی قانون بودجه سال 1344 کل کشور


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تقلیل هزینه گمرکی گندم


قانون تفریغ بودجه سال 1342 مجلس شورای ملی