×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

طرح قانونی مربوط به ادامه اجرای لایحه معادن تا آخر خرداد ماه 1336


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات حسابرسی برنامه


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر جهت عضویت هیات حسابرسی برنامه


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران


آئین نامه اجرای قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری در مورد داوطلبانی که در آتیه (از تاریخ تصویب این آئین نامه ) استخدام خواهند شد


قانون اضافه اعتبارات سال 1356 کل کشور


قانون موافقتنامه تشکیل کمیسیون مشترک وزیران ایران و عراق بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون اجازه استفاده از خدمات همافرانی که خدمات آنها پایان یافته


قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران


قانون اصلاح ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران


قانون تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده اند


قانون الحاق یک تبصره به ماده 366 قانون دادرسی و کیفر ارتش


قانون تغییر ضریب حقوق مستخدمین دولت


لایحه قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری


قانون برقراری یک ماه حکومت نظامی در شهرستان اصفهان


قانون موافقتنامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه


قانون پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد همکاری عمران منطقه ای بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه


قانون اصلاح مواد 42 و 43 قانون پستی


قانون اجازه تشکیل شرکت سهامی تهیه و توزیع فیلم به وزارت فرهنگ و هنر