×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بلندمدت توسعه همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان


قانون الحاق یک تبصره به ماده 22 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته ای


قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالیمکس چکسلواکی


قانون شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق


قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای روهر گاز و گازدوفرانس و نفت معدنی اتریش


قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد


قانون مربوط به سال مالی شرکتها


قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی


قانون حفظ مدیریت بانک فرهنگیان ایران


قانون اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از منابع ملی شده به اشخاص


قانون اصلاح ماده 10 قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب 28 دی ماه 1343


قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن


قانون موافقتنامه تامین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره


قانون تعیین حقوق و مزایای دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور