×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مصوب 1367


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه مراغه


تصویبنامه در مورد برگزاری گردهمایی بین المللی پیوند کلیه


تصویبنامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی


تصویبنامه راجع به انتخاب آقایان صفدر حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی و حمیدرضا برادران شرکاء ـ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


تصویبنامه راجع به برگزاری همایش گردهمایی نقش زبان در گفتگوی تمدنها


اصلاح تصویبنامه شماره 32763 ت29367ه - مورخ 1382 6 30


تصویبنامه راجع به فهرست مصوبات تنفیذی موضوع ماده (46) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح تصویبنامه شماره 3243 ت28518ه - مورخ 1382 02 13


اصلاح اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر گرمسار


آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور


تصویبنامه در مورد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1383


تصویبنامه در خصوص برگزاری دومین گردهمایی بین المللی مدیریت


اصلاح ردیف (38) جدول پیوست تصویبنامه شماره 45789 ت29689ک مورخ 1382 9 8


اصلاح بند ( الف ) تصویبنامه شماره 59105 ت29954ه - مورخ 1382 10 22


تصویبنامه راجع به مرجع وصول یک درصد (1درصد) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه - ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به همطرازی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با مقامات مذکور در بند ( الف ) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان