×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

قانون راجع به اجازه استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه دولت فرانسه جهت نگاهداری خطوط راه آهن ایران


قانون فروش خالصجات


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به موافقت با استخدام آقای دکتر منصور شمسا کارشناس اپیدمولوژیک


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه نسبت به موافقت با تامین اعتبار هشتاد میلیون از دویست میلیون ریال مندرج در بند 5 برنامه های فوری راه آهن مصوب اسفند ماه 1333


قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی


تصمیم کمیسیون برنامه درباره مقاطعه کاری لوی 23 راه آهن میانه به تبریز


قانون دویست هزار تومان اعتبار از محل وجوه انحصار قند و شکر برای نگاهداری و اداره کردن خطوط راه آهن


قانون اعتبار پنج میلیون تومان برای مخارج راه آهن در سنه 1306


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول ممالک متحده آمریکا


قانون افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم


قانون اجازه تحصیل هشت میلیون و هشتصد هزار دلار برای خرید دو فروند هواپیمای مسافربری


قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس خارجی برای برج مراقبت فرودگاه مهرآباد


قانون راجع به استفاده از بیست و سه میلیون دلار قسمتی از وام موضوع تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکا و انگلستان


قانون اجازه واگذاری حمل پست هوایی خط تهران به مشهد به کمپانی هواپیمایی یونکرس


قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی


قانون مزایا و معافیتهای دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط به شط العرب


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر و کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی


قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آلاید کمیکال کورپوریشن


قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت