×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه های ارزی راه آهن و بندر شاهپور


قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه آهن و بندر شاهپور


قانون اجازه پرداخت یک صد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه آهن در سال 1317


قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط راه آهن


قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندس و متخصص خارجی برای ساختمان راه آهن


قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تبعه سوئد جهت امور فنی در وزارت طرق


قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق


قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان


قانون راجع به عواید بهره برداری راه آهن


قانون اجازه پرداخت پانصد هزار ریال قرضه به اداره راه آهن و کشتیرانی آذربایجان


قانون سه میلیون ریال اعتبار برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال 1313


قانون سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر دهنو


قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راه آهن و دستگاه فانوسها و علایم بحری در سال 1313


قانون یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی راه آهن در سال 1313


قانون یکصد و پنجاه هزار لیره اعتبار برای خریداری واگون و لکوموتیو راه آهن


قانون اعتبار اضافی برای مصارف ساختمانی طرق در سال 1312


قانون ده میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی طرق در سال 1312


قانون دوازده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال اعتبار جهت مخارج مربوطه به راه آهن در سال 1312


قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعتبار برای مخارج مربوط به را آهن در سال 1312


قانون اجازه پرداخت سی میلیون ریال از بابت مخارج دوماهه فروردین و اردیبهشت 1312 راه آهن و سیمان سازی