×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

قانون اعتبار یکصد و پنجاه و سه هزار تومان برای مخارج فنی و اداری راه آهن در سنه 1306


قانون استخدام سی و چهار نفر مهندس و متخصص راه آهن


قانون اجازه استخدام یک نفر منشی تندنویس و یازده نفر مهندس از آمریکا برای معاونت متخصص راه آهن


صدورقرارتامین منتهی به بازداشت شکات اولیه - افترا


بازپرس دادسرای عمومی درصدور قرار تامین نامتناسب علیه متهمان ، دادیار اظهارنظردرصدورکیفرخواست قبل ازرفع نواقص اعلامی خود مرتکب تخلف شده اند


اقدام دادیار دادسرا بر تشدید قرار تامین وجه التزام به وثیقه بدون تحصیل دلایل جدید و بدون اعلام مراتب به دادستان که منتهی به بازداشت متهم شده علیرغم موجه و مناسب دانستن قرار وجه التزام در بدوامر، تخلف است


دادیار دادسرای نظامی که رئیس زندان را به اتهام لغودستورباقرار وثیقه به مبلغ 5 میلیون ریال بازداشت نمود چون تامین نامتناسب اخذ نموده لذا مرتکب تخلف شده است


دادیار دادسرای عمومی که اتهام و دلایل آن را صریحا به متهم تفهیم ننموده وتامین نامتناسب اخذنموده مرتکب تخلف شده است


بازپرس دادسرای عمومی که قرارتامین وثیقه نامتناسب علیه متهمان صادر وحساب بانکی آنان را مسدود وقرارتامین خواسته ناموجه علیه متهمان آنهم پس ازیکماه ازتاریخ صدورقرارنهائی و فراغت ازرسیدگی صادرنموده است مرتکب تخلف شد


قبل ازابلاغ حکم به محکوم علیه ، دستوراجرای آن که موجب سلب حق تجدیدنظرخواهی میگردد،تخلف است


عدم اخذآخرین دفاع از متهم و عدم اعلام ختم رسیدگی تخلف است


عدم تفهیم اتهام بنحو صریح و در عدم اخذ آخرین دفاع از متهم مرتکب تخلف شده است


صدورقرارکفالت بجای بازداشت موقت تخلف است


قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص معرفه الارض از آلمان و یک نفر متخصص نفت از آمریکا


قانون اجازه اعطای امتیاز انحصاری ساختن و به کار انداختن خط تراموای بین محمره و آبادان به آقای میرزاحسینخان موقر


قانون اجازه واگذاری نقشه برداری مفصل خط راه آهن به سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانیهای آلمانی


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان


قانون تخصیص عوائد راه آهن جلفا به تبریز و کشتیرانی ارومیه به مرمت و تکمیل موسسات مزبوره تا مدت پنج سال


قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاهها


قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز