×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

در زمان انفصال و محرومیت موقت و هنگام تعلیق اقدام به کارشناسی نموده ،ودر خصوص پرداخت رشوه به عضو گروه تحقیق کانون نیز عمل او خلاف شئون وحیثیت کارشناسی تشخیص شده است


دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، کارشناس را به لحاظ اعلام نظر برخلاف واقع به یکسال محرومیت از امر کارشناسی محکوم کرده است


اعتراض کارشناس بر قرار تعلیق موقت صادره از دادگاه انتظامی کانون وارد نبوده ورد می شود


نامبردگان خارج از صلاحیت خود در مورد حق کسب وپیشه مغازه اظهارنظر کرده اند


کارشناس در ذیل اخطار دادگاه برای انجام کارشناسی اعلام نموده ، در صورتیکه موضوع کارشناسی از صلاحیت اوخارج باشد بعنوان خبره اظهارنظر می نماید


در مورد صدور حکم برائت کارشناس دردادگاه انتظامی کانون ، برای شاکی خصوصی حق اعتراض ذکر نشده است


اختلاف فاحشی نیز بین حداقل واکثر میزان اجاره بهای معینه نیست


با توجه به اینکه کارشناس مزبور از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضایی ننموده به نظر اکثریت ، رسیدگی در این دادگاه مقدور نیست


با فسخ قرار صادره به جهت انقضای مدت اعتبار قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ، اصولا ادامه تعلیق کارشناس مورد تعقیب را منتفی دانسته است


اقدام به کارشناسی در زمان تعلیق


دادگاه عالی انتظامی قضات زمانی به اعتراض معترض رسیدگی می نماید که در فرجه قانونی بعمل آمده باشد


کیفرخواست صادره علیه کارشناس باید به او ابلاغ شود تا بتواند پاسخ خود را به دادگاه انتظامی کانون اعلام نماید


پرونده امر، دلالتی بر انجام ورعایت تشریفات برای ابلاغ کیفرخواست ندارد


کارشناس حوزه شهرستان بوده حق انجام کار در تهران نداشته است - در خارج از دادگاه وجوهی بعنوان دستمزد دریافت کرده است


در مورد تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه انتظامی کانون ، برای شاکی انتظامی حقی قایل نشده است


نظریه کارشناسی وی خارج از صلاحیت او در امور ثبتی بوده است


حکم صادره در مورد کارشناس توبیخ با درج در پرونده قطعی بوده ، لذا رسیدگی به این امر در دادگاه عالی انتظامی قضات بی مورد است


اعتراض کارشناس خارج ازمدت ده روز می باشد


حق رای با رئیس یا دادرس دادگاه است ومشاور تنها به تقدیم نظر خود به دادگاه اقدام می کند0 بنظر این دادگاه مسئولیتی متوجه مشاورنیست وبرائتش اعلام می شود


با این وصف اعتراض کارشناس موجه نیست