×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

اقدام به انجام کارشناسی خارج از صلاحیت مستلزم رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون وعندالاقتضاء صدور کیفرخواست بوده است


کیفرخواست باید ظرف 10 روز به کارشناس ابلاغ شود


محکومیت کارشناس یکسال محرومیت از کارشناسی از طرف دادگاه انتظامی کانون کارشناسان بعنوان اینکه نامبرده خارج از صلاحیت خود مبادرت به انجام کارشناسی در امر تشخیص امور ثبتی نموده صحیح نبوده است


رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان به استناد اقرار کارشناس به اشتباه خود صادر گردیده است


کارشناس خانه مورد تقویم را حدود یک چهارم قیمت واقعی که توسط هئیت کارشناسان ارزیابی شده ، برآورد کرده است


از تاریخ وقوع تخلفات منتسبه به کارشناس رسمی دادگستری تا اعلام شکایت وگزارش رئیس کانون به دادسرای کانون جهت تعقیب وی دو سال گذشته است


تجدید اوقات جهت اخذ توضیح از کارشناس موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نموده است


رای تعلیق صادره از دادگاه انتظامی کانون لااقل قبل از مسلم شدن محکومیت اخیر کارشناس موجه نیست


رای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی بر تائید قرار منع تعقیب کارشناس قابل تجدید نظر نیست


اعمال خلاف شئون کارشناس که از طرف شاکی به او نسبت داده شده مورد تصدیق کارشناس منتخب و مورد اعتماد قرار گرفته ، رای تعلیق صادره بر خلاف ضوابط نبوده است


محکومیت کارشناس به توبیخ با درج در پرونده بوده ،و رای مزبور قابل تجدید نظر نیست


اعتراض دادستان انتظامی کانون کارشناسان بر برائت کارشناس وارد بنظر نمی رسد


رای صادره ازدادگاه کیفری 2 بر تعلیق دائم کارشناس قطعی است


تقاضای رسیدگی و تجدید نظرشاکی نسبت به رای دادگاه انتظامی کانون در مورد تائید قرار منع تعقیب کارشناس مشتکی عنه در این دادگاه مجوز قانونی ندارد


کارشناس رسمی که طرف دعوی حقوقی بوده در لوایح خود مرتکب اهانت وافترا نسبت به طرف مقابل خود شده ومحکومیت کیفری یافته


کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون بر علیه کارشناس باید به او ابلاغ گردد


شکایت شاکی از کارشناس اینست که نامبرده جانب طرف اورا که فردی سرمایه دار است گرفته و گزارش غیرواقع در امر کارشناسی در پرونده دادگاه عمومی داده


حکم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی بر تعلیق موقت کارشناس ، به استناد دادنامه دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت وی به پرداخت جریمه به اتهام استعمال مواد مخدر


کارشناس علاوه از مبلغ تودیع شده در پرونده مبلغی نیز اضافه بر هزینه کارشناسی تودیعی دریافت کرده است


اقدام به امر کارشناسی بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشناسی وقبل ازتمدید اعتبار آن