×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

ایراد وکیل مبنی بر شمول مرور زمان وارد بوده


پس از رسیدگی دادگاه انتظامی وکلا به شکایت از قرار منع تعقیب صادره در مورد وکیل و تایید آن ، مرجع دیگری برای رسیدگی به این رای تعیین نشده است


چون در وکالتنامه در باب موضوع وکالت ، قیدشده (طرح و اقامه تعقیب ودفاع وجوابگوئی هر نوع دعوی کیفری یا حقوقی ) لذا اقامه دعوی حقوقی از طرف وکلا منوط به تشخیص آنان بوده و از این جهت نمیتوان وکلا را متخلف دانست


قید تقاضای اعاده دادرسی در وکالتنامه تنظیمی محمول بر مسامحه در تعبیر است ووکیل مزبور اعلام کرده که تعقیب دعوی بنا بر اصرار شاکیه بوده وصورتجلسه ای هم در اینمورد ابراز نموده


قرار منع تعقیب وکیل - شکایت شاکی انتظامی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی نیست


شکایت شاکی انتظامی در اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل دادگستری قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست


رای صادره از دادگاه انتظامی وکلا مبنی برمحرومیت وکیل بلحاظ محکومیت در دادگاه کیفری یک به اتهام جعل سند


تعلیق موقت - وکیل در شهرهای مختلف دفاتر وکالت دایر کرده بدون اینکه رعایت تشریفات قانونی را بنماید


اعتراض شاکی بر دادنامه صادره ازدادگاه انتظامی کانون و کلا مبنی بر قلت محکومیت وکیل دادگستری


حکم دادگاه انتظامی وکلا به محکومیت وکیل بلحاظ وصول وجه چک موکل از خوانده وعدم ایصال قسمتی از آن به موکل می باشد


محرومیت وی از شغل وکالت به سبب محکومیت جزائی وکیل به اتهامات شرب خمر و رابطه نامشروع و تهیه مشروب الکلی


وکیل با سپری شدن مدت 25 ماه از تاریخ اخذ وجه و تنظیم وکالت نامه هیچگونه اقدامی در حل مشکل آنان نکرده ووجه ماخوذه را نیز مسترد ننموده است


قرائن ومدارک موجود در پرونده نوعا حاکی از صحت شکایت شاکی ها (دایربر عدم پیگیری دعاوی و ) می باشد


وکیل نام متوفی را در ستون موکلین خود در وکالتنامه نوشته و امضای او را تصدیق کرده است


دادگاه انتظامی کانون وکلاء ، وکیل را بلحاظ تخلف ازقسم و عدم پیگیری موضوع وکالت در دادگاه جنائی ، به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم نموده است


پس از رسیدگی انتظامی کانون به شکایت از قرار منع تعقیب صادره از دادسرای کانون در مورد وکیل مشتکی عنه وتائید قرار مزبور، مرجع دیگری برای رسیدگی به این رای تعیین نشده


وکیل دادگستری دفاع ازمتهم به صدورچک بلامحل رابعهده گرفته ودفاع اوازموکلش دائربرامانی بودن چک بوده که بالاخره قرارمنع تعقیب موکل وی صادروقطعی میشود، درتاریخ موخرنامبرده وکالت شاکی موکل قبلی راقبول وشکایت خیانت درامانت همان چک راتعقیب نموده


مرجع شکایت از قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی وکلاء نسبت به وکیل دادگستری ، دادگاه انتظامی کانون وکلاء است نه دادگاه عالی انتظامی قضات


رای تعلیق موقت قابل تجدیدنظر نیست


دادگاه باید ادعانامه را برای وکیل مشتکی عنه ارسال نموده ، وپس ازآن طبق ماده 67آئین نامه مزبور رسیدگی نماید