×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تایید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز


زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی


تایید هفت نفر از اعضای کمیسیون مشورتی


پیش بینی دوره تقویتی برای پذیرفته نشدگان در دوره پیش دانشگاهی سال 75


موافقت با تغییر نام دانشگاه اردبیل


ادامه نامگذاری روزها و هفته های خاص


افزایش تعداد اعضاء کمیسیون مشورتی شورای عالی


نامگذاری روزها و هفته های خاص


آئین نامه فعالیتهای برون مرزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همکاری با دانشگاههای خارجی


کنوانسیون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین المللی کالا


دادگاه تربت حیدریه اصلح به رسیدگی است بدین وسیله حل اختلاف گردیده


با تایید صلاحیت دادسرای عمومی تهران در خصوص اتهامات عنوان شده موضوع اختلاف حل اختلاف می شود


گر چه خرید و فروش مال مسروقه و جعل سند جرم مستقل است لکن رسیدگی به کلیه جرائم متهمین در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است


عمل متهمان به سرقت از مرغداری بهم زدن امنیت مردم مصداق ندارد


با توجه به اظهارات متهم که اقرار کرده اتومبیل را از خیابان نفت در تهران سرقت نموده است علیهذا ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی تهران ( محل وقوع جرم ) ارجاع می شود


سارق اصلی پیدا نشده و خرید مال مسروقه هم جرم می باشد و در حوزه دادگاه شهرکرد واقع شده است و رسیدگی در صلاحیت دادگاه شهرکرد می باشد


با توجه به اظهارات شاکی دایر بر اینکه بعد از سوار شدن به ماشین در قم چک ها در جیبم بوده یا در بین راه و یا ترمینال جنوب تهران مفقود و یا مسروق شده است رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تهران بوده است


باز پرداخت ثمن موکول به فروش زمین گردیده و چون مدت معینی برای فروش معین نشده لذا این شرط خلاف مقتضای عقد و موجب بطلان آن است


در قرارداد شرط شده که خوانده پس از اثبات تخلف بایستی آن ماشین را به نرخ دولتی به عضو دیگر هیئت علمی دانشگاه بفروشد و این شرط ، شرط نتیجه ای است که انجام آن مقدور نیست بنابراین شرط باطل بوده و مبطل عقد نیز می باشد


این عبارت که فروشنده مخیر و مجاز به انتقال مغازه و یا استرداد مبلغ دوازده میلیون ریال به جای مبلغ دریافتی است شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد است