×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

خواسته رفع اشتباه ( به فرض وقوع اشتباه از جهت تاریخ تولد ) می باشد


تغییر نام خانوادگی به عهده سازمان ثبت احوال است


با عنایت به اینکه از هر دو شناسنامه استفاده شده است موضوع نیاز به رسیدگی قضائی دارد


درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ( ذکور به اناث یا بالعکس ) در صلاحیت محاکم عمومی است


خواسته دعوی خواهان ابطال سند سجلی شماره 2573 و صدور شناسنامه جدید برای وی با تاریخ تولد سال 1355 می باشد


رسیدگی به درخواست خواهان در صلاحیت اداره ثبت احوال خواف است نه هیئت حل اختلاف


خواسته خواهان درخواست اصلاح نام وی از نام مرکب حسینعلی به نام ساده حسین است


خواسته خواهان تغییر تاریخ تولد است


تغییر نام خانوادگی از وظایف سازمان ثبت احوال است


صدور شناسنامه برای متقاضیان شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور ( ادارات ثبت احوال محل ) می باشد


دعوی وقوع اشتباه در قید نام فامیلی در شناسنامه در صلاحیت دادگاه است


تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند در عهده صلاحیت هیئت حل اختلاف است


صلاحیت مراجع قضائی و غیر آن در رسیدگی به دعاوی اشخاص تابع عنوان و وصف دعوی است


صلاحیت در این مورد از نوع صلاحیت نسبی بوده نه ذاتی ، بنا بر این از این لحاظ موردی جهت نقض دادنامه به نظر نمی رسد


خواسته حذف پسوند از نام فامیلی بوده و از مصادیق تغییر نام فامیلی است که در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد


مورد دعوی ( تغییر نام مادر از رقیه به مرضیه ) بوده و در صلاحیت دادگاه است


رسیدگی به موضوع تکمیل مشخصات شناسنامه مادر در صلاحیت دادگاه است


اگر در سند سجلی اولیه خواهان نام خانوادگی وی ( …) بوده و در شناسنامه تعویضی پسوند (خو) به آن اضافه شده باشد تلقی خواسته به عنوان درخواست تغییر نام خانوادگی مورد و مصداق نداشته است


اعطاءاختیار به هیئت حل اختلاف ثبت احوال برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است


موضوع دعوی خواهان این است که با خواهر خود به طور دوقلو متولد شده ولی دو شناسنامه با تاریخ تولد مختلف برای آنان اصدار یافته است