×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

توقیف سرقفلی وسیله اجراء جائز است


محل شعب بانکهای تجاری ، محل تجارت محسوب میشود و سرقفلی به آن تعلق میگیرد


هرگاه ضمن تخلیه محل کسب ، حکم بپرداخت حق کسب و پیشه صادر شود، برای حق کسب و پیشه مستقلا نمیتوان اجرائیه صادر نمود


توجه به پروانه ساختمانی یا بقاء اعتبار آن در هنگام اجراء حکم یا دستور اجراء تخلیه مجوزی ندارد


دعوی ابطال سند باید بطرفیت تنظیم کنندگان آن اقامه شود


هرگاه تقاضای طلاق باستناد ماده 1130 ق م باشد دادگاههای خارجی صلاحیت رسیدگی به آنرا ندارند


درخواست ابطال سند مالکیت از دادگاه مدنی خاص (صلاحیت دادگاه )


مالک اعیان شفعه ندارد


حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است


گذرنامه اشخاص کمتر از 18 سال فقط با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان صادر میشود و بدون طفل در حضانت مادر تاثیر در این امرندارد


نمایندگان قضائی وزارتخانه هابجز حقوق خود و آنچه قانون تجویز کرده است استحقاق دریافت وجه دیگری را ندارند


حضانت فرزندان صغیر شهدا تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است


منظور از قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنهاواگذارکردن هزینه متعارف زندگی آنان بمادرشان میباشد


حضانت قابل اسقاط نیست


دعوی الزام به تحویل سند اتومبیل مشمول ماده 729 ق آ د م نیست


ثبت ولادت طفل متولد ازنکاح صحیح ولی غیررسمی و صدور شناسنامه از برای او بلااشکال است ولی طفل متولد از زنا ، ملحق بزانی نمیشود


اگر پدر طفلی قبل از گرفتن شناسنامه ازبرای او فوت کند مادر میتواند برای او درخواست صدور شناسنامه نماید و این امر احتیاج به تعیین او بسمت قیم ندارد


هرگاه بر دادگاه محرز شودکه دعوی مدعی دائربرتعلق شناسنامه ای ابطال شده به او، صحیح و مقرون بحقیقت است میتواند بهمین کیفیت رای صادر نماید


در مورد شناسنامه ای که در مدت قانونی صادر شده است دعوی مخالف آن باستناد نظر کارشناس قابل قبول است


اگر طفل صغیری که پدر و مادر و بستگان او معلوم نیستند در ایران باشد پس از تعیین امین موقت امین مذکور میتواند برای او درخواست صدور شناسنامه نماید