×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات ازاتومبیلهای سواری وصفحات گرامافون


لایحه قانونی راجع به اجازه عدم وصول مابه التفاوت جرائم دیرکرد متعلقه ازشرکت نمایشگاههای بین المللی ایران


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران وهمافران وکارمندان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی الغاءلایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی درسازمان صنایع دستی ایران


لایحه قانونی راجع به الحاق کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به وزارت فرهنگ وآموزش عالی


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تأسیس دفتررئیس جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به اجازه استفاده ازمحل مانده درآمد اختصاصی سال 57 وزارت کارواموراجتماعی جهت تکمیل وتجهیز ساختمان باشگاه ایرانیان دردوبی


لایحه قانونی راجع به اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس مورد نیاز دانشگاه تهران بااستفاده ازمعافیت ازپرداخت حقوق وعوارض گمرکی


لایحه قانونی پرداخت کمک هزینه به اکرادپناهنده عراقی اسکان داده شده درمناطق غرب کشور


لایحه قانونی راجع به تحویل کلیه جواهرات و طلاآلات موجود درکاخهای نیاوران سعدآباد وگلستان وسایرکاخهای مربوط به خاندان پهلوی ووابستگان جهت حفظ و نگهداری به بانک مرکزی ایران


لایحه قانونی راجع به حق تقدم نابینایانی که دوره های مختلف آموزشی مشاغل وحرف راگذرانیده اند برای استخدام دروزارتخانه ها ومؤسسات دولتی


لایحه قانونی راجع به واگذاری پنجاه وهفت دستگاه ویلای متعلق به سازمان ملی خدمات اجتماعی به سازمان ایرانگردی وجهانگردی وابسته به وزارت ارشاد ملی


لایحه قانونی راجع به واگذاری بیمارستان سهامی قم بوزارت بهداری وبهزیستی وتبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان مزبورطبق مقررات قانون استخدام کشوری


لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس


ایحه قانونی اجازه اعده به خدمت تعداد چهار نفراز بازنشستگان به دانشگاه صنعتی شریف


لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 8 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان والحاق یک تبصره به ماده مزبور


لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی پرسنل فنی سایت یک شاهین شهر طبق مقررات قانون استخدام کشوری وضوابط مربوطه


لایحه قانونی راجع به اجازه انتقال ویا استخدام جهت تأمین کادرقضائی واداری مورد نیازوزارت دادگستری


لایحه قانونی تشکیل شورایعالی فرهنگ وآموزش عالی


لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری