×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر


قانون اصلاح مقررات بازنشستگی


قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد


قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات


قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمائی کشوری بین المللی


قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی


قانون اجازه اجرای لایحه هواپیمائی کشوری پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری


اصلاح ماده 18 آئین نامه شماره 1 قانون تعلیمات اجباری


قانون تعویض املاک


قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداریها


قانون تشدید مجازات رانندگان


قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان


قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی


قانون اصلاح ماده 275 قانون کیفر عمومی


قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی


قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله


قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفیه کارمندان دولت


قانون بودجه سال 1328


قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده است


قانون مربوط به جمع آوری غلهبیشتر بخوانید