×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر


قانون اصلاح مقررات بازنشستگی


قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد


قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات


قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمائی کشوری بین المللی


قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی


قانون اجازه اجرای لایحه هواپیمائی کشوری پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری


اصلاح ماده 18 آئین نامه شماره 1 قانون تعلیمات اجباری


قانون تعویض املاک


قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداریها


قانون تشدید مجازات رانندگان


قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان


قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی


قانون اصلاح ماده 275 قانون کیفر عمومی


قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی


قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله


قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفیه کارمندان دولت


قانون بودجه سال 1328


قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده است


قانون مربوط به جمع آوری غله