×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشستگانی که به علت بیماری قادر به حرکت نمی باشند


شمول ماده (8) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 به کارمندانی که ازسال 1364 به صورت پیمانی با سازمان زمین شهری همکاری می نمایند


خودداری شعب بانکها ازپرداخت حقوق بازنشستگی


پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه ومستمری افرادی که در خارج ازکشور به سرمی برند


صدورحکم بازنشستگی توسط هیاتهای پاکسازی دستگاهها در مواردی که مستخدم قبلا تقاضای بازنشستگی نموده است


شمول قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360 به شرکت ملی نفت ایران و پرداخت حق بیمه پرداختی توسط کارگران بازسازی شده به آنان به جای کسورات بازنشستگی


امکان انتقال آن دسته ازکارکنان نهادهای انقلاب اسلامی که به دستگاههای دولتی مامور شده اند به آن دستگاهها


مرجع انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره سازمان مسکن


شمول تصویبنامه شماره 64330 مورخ 1364 7 23 به افرادی که باامور جهادگران قرارگاه کربلاهمکاری داشته اند


شمول تصویبنامه شماره 6433 مورخ 1364 7 23 واصلات والحاقات آن (مربوط به اعزام کارکنان دستگاههای دولتی و وابسته به دولت به جبهه های نبرد)به کارخانجات مقدم ونیز بخش خصوصی


تاریخ اجرای تصویبنامه شماره 128042 ت 274 مورخ 1367 4 18 (راجع به امتیازات کارکنانی که داوطلبانه به جبهه اعزام می شوند)


قطع حقوق کارکنان برخی ازشرکتهاوکارخانجات که مفقودالاثر شده ویا به اسارت مزدوران بعثی عراق درآمده اند


زمان احتساب پایه تشویقی اعطایی به کارکنان داوطلب اعزام به جبهه که قبل ازتصویبنامه شماره 64330 مورخ 1364 7 23 به جبهه اعزام گردیده اند


اعاده به خدمت کارکنان باز خرید شده دولت


شمول تبصره (3) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی به روحانیون محترمی که نماز جماعت دردستگاهها اقامه می نمایند


دستگاههای مشمول تبصره (3) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366


نحوه استفاده نیروی انسانی مورد نیاز درطرحهای عمرانی


استخدام غیررسمی 250 نفردرمشاغل بهداشتی و درمانی درسازمان دامپزشکی باتوجه به قسمت اخیربند (الف ) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364


استفاده ازخدمات جانبازان درسازمان میراث فرهنگی


شمول تسهیلات موضوع مصوبه شماره 68504 مورخ 1365 9 11 (راجع به اصلاح مصوبه مربوط به برقراری تسهیلات درزمینه واگذاری زمین و مسکن استیجاری به کارکنان دولت )به مرکز تهیه وتوزیع کاغذ وچوب وزارت بازرگانی