×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

قانون تشکیل هیات امنا هنرسرایعالی


قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر


قانون موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک


قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان


قانون اصلاح ماده 19 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر


قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار


قانون تشکیل هیات امنای دانشکده صنعتی تهران


قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران


قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک تابعیت کرده اند


قانون متمم قانون تابعیت


قانون تابعیت


قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدنی (کتاب تابعیت )


قانون شمول تبصره 3 ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن


قانون اصلاح ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و تبصره آن


قانون اصلاح قانون اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب 13 3 1343


قانون مشمول شدن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ التحصیلان و آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه داران وظیفه دیپلمه


قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش