×

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

٢5/١٠/١٣٩٨ ٩٨٠١٩٠٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٢٨٠٧ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠٧ شماره پرونده : ٩٨٠١٩٠٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای پست کاردان نقشه بردار می باشند پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در گرایش عمران یا عمران ـ عمران دستگاه به خواسته احتساب مدرک تحصیلی مھندسی کارشناسی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی (که با توجه به مفاد دادخواست ھا منظورشان ارتقاء به پست نقشه بردار می باشد) به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، دستگاه طرف شکایت در دفاع از خود اعلام کرده مدرک تحصیلی عمران ـ عمران صرفاً در رشته شغلی «کاردان نقشه بردار» قابل اعمال است که در مورد شاکیان اعمال شده لیکن به جھت عدم پیش بینی در شرایط احراز شغلی «نقشه بردار» امکان پذیر نیست. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته آراء معارض صادر کرده اند. به جھت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است .

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٢٣٠١٣٣ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اگنج به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه شماره ٩5٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٠٣٠١ـ ١٣٩5/٣/٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای صفرعلی اگنج به طرفیت خواندگان یاد شده به خواسته فوق الذکر این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و با توجه به اینکه شاکی ھیچ گونه دلیل موجھی که رد دلایل و مستندات خوانده ردیف اول را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده، ردیف اول در رد دعوای شاکی شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ١٠ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

ب: شعبه ٢5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ١٠4٨/٨٨/٢5 با موضوع دادخواست آقای افشین محمدی سراب به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ٣٠٠٠ ـ ١٣٨٨/٨/٢٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در اصلاحیه مجموعه شرح رشته ھای شغلی رسته فنی و مھندسی و در اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی لیسانس عمران در رشته شغلی شاکی (نقشه بردار) پیش بینی نگردیده لذا بنا به مراتب فوق و به استناد دادنامه شماره
١٩٨ ـ ١٣٨٧/٣/٢6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

ج: شعبه ٢6 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٢٣٠٧/٩٠/٢6 با موضوع دادخواست آقای یحیی روشنی درکه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی لیسانس در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢6٠٠١4٩ـ ٢٧/ ١٣٩١/١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای احتساب مدرک تحصیلی لیسانس عمران در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی خود را با وصف به اشتغال به عنوان کاردان نقشه برداری را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات بلاوجه مشتکی عنه نظر به اینکه مدرک تحصیلی شاکی مھندسی عمران می باشد و کاملاً مرتبط با رسته شغلی می باشد، بنابراین رشته شغلی کاردان نقشه بردار حسب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاهھای اجرایی یکی از مشاغل زیرمجموعه عمران می باشد بر این اساس شاکی استحقاق استفاده از گروه شغلی متناسب با مدرک تحصیلی را دارد. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی شاکی در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: ھمان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ١٩٨ ـ ١٣٨٧/٣/٢6ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «به موجب ماده ٣6 قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرائی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنھائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نیز ملاک موجھی ندارد.» ھمچنین به موجب رأی شماره ١5٧ـ ١٣٩١/4/5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «... آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ناظر به تعیین شرایط و ضوابطی است که مستخدم با احراز آن شرایط در طبقه شغلی معینی قرار می گیرد و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای ارتقای شغلی، شرایط و ضوابطی مغایر با آن اعلام نشده است تا حسب ماده ١٢٧ قانون مذکور لغو شده باشد ...» ثانیاً: براساس جزءھای «الف» و «ب» بند ١ بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ١٧٠٠6١ـ ١٣٩٣/١٢/٢4 (یکی از شرایط پذیرش مدرک تحصیلی جدید، پیش بینی آن در شرایط احراز شغل مورد تصدی مستخدم اعلام شده است. در بند ٢ بخشنامه نیز تصریح شده است: «در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عھده ندارد.» و مطابق رأی شماره ٣6٩ الی ٣٧٢ـ ١٣٩6/4/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مھارتھا و توانایی ھای شغلی مصرح در ماده 6٢ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست ... و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه ھای اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد...» و مبتنی بر ھمین استدلال بند ١ بخشنامه شماره ١٧٠٠6١ـ ١٣٩٣/١٢/٢4 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است. با توجه به این که به دلالت نامه شماره ١٣٨٧٩٩ـ ١٣٨5/٩/6 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طرح طبقه بندی مشاغل رسته فنی و مھندسی قدیم و نیز رسته جدید (موضوع ابلاغیه ٨٧١4٩/١٨٠٢ ـ ١٣٨5/5/١6 (سازمان ثبت اسناد و املاک رشته تحصیلی عمران ـ عمران در شرایط احراز رشته شغل «نقشه بردار» پیش بینی نگردیده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ١٩٨ ـ ١٣٨٧/٣/٢6 و رأی شماره ٣6٩ الی ٣٧٢ـ ١٣٩6/4/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجرد اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در طول دوره خدمت به تنھائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک نمی باشد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.