×

رای شماره 531024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 531024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عامالمنفعه که بر اساس آن »سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمکها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون به شمار میآیند« ابطال نشد شماره۰۱۰۵۸۸۷ ۴ ۴ ۱۴۰۲

رای-شماره-531024-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری وکیل 

رأی شماره ۵۳۱۰۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عامالمنفعه که بر اساس آن »سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمکها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون به شمار میآیند« ابطال نشد شماره۰۱۰۵۸۸۷ ۴/۴/۱۴۰۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ مورخ /۲ /۳ ۱۴۰۲ با موضوع: »تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عامالمنفعه که بر اساس آن »سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمکها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون به شمار میآیند« ابطال نشد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عامالمنفعه و بند ۱ بخش »نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی« از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که: "همان گونه که مستحضرید شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مؤدیان که از موجودیهای مطالبه مالیات از تسعیر نرخ ارز که فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشود و هنوز به مرحله فروش نرسیده است و نتیجتًا یک فرآیند و عملیات حسابداری است مغایر قانون و فاقد مبنای حقوقی است و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفًا مانند آرای شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ،۷/۶/۱۳۹۶ ۸۳۸ ـ ،۷/۹/۱۳۹۶ ۳۰۴۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ و ۹۰۹ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۱ داللت آشکاری بر همین موضوع دارد. با این وجود طبق بند ۱ بخش »نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی« از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ مقرر شده »سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.« و همچنین »تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط  به موسسات خیریه و عامالمنفعه« نیز اعالم داشته، »سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمکها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون به شمار میآیند« که مفهوم مخالف آن این است که چنانچه ارز از محل کمکها و هدایا موضوع این تبصره نباشد تسعیر آن مشمول مالیات خواهد بود. از آنجا که هر دو مقرره فوق به دالیل مذکور مغایر قانون و آرای هیأت عمومی است ابطال آن مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عامالمنفعه:

"ماده ۱۱ منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون

اقالم درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون به شمار میآیند.

..........

تبصره:۲ سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمکها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند )ط( ماده ۱۳۹ قانون به شمار میآیند."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره ۱۹۳۳۳ ـ ۹/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود. به موجب مفاد بند ۱ از قسمت )الف( ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه مصوب ،۳۱/۴/۱۳۹۴ »رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفترکل منتقل گردد.« به موجب مفاد بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی عبارت است از »افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیتهای اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد«
چگونگی انعکاس معامالت ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورتهای مالی به واحد پول گزارشگری نیز در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با موضوع آثار تغییر نرخ ارز )تجدیدنظر شده و در سال ۱۳۹۱ و اصالح شده در سال ۱۳۹۲( تشریح شده است. در خصوص الزام مؤدیان به تسعیر معامالت پولی ارزی شایان ذکر است به موجب بند ۲۱ استاندارد یاد شده معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء )الف( از بند ۲۳ استاندارد مزبور اقالم پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقالم پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند ۲۷ استاندارد مذکور تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی واحد تجاری به نرخهایی متفاوت با نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه این اقالم یا در تسعیر این اقالم در صورتهای مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است. حکم این بند داللت دارد بر اینکه قانونگذار ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. به موجب مفاد بند )الف( ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی »سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است«. همچنین به موجب بند )ب( ماده یاد شده صرفًا »سود تفاوت نرخ تسعیر ارز سایر اشخاص مذکور که حاصل از صادرات نباشد، مشمول مالیات است. در خصوص آرای دیوان عدالت اداری بنابر آنچه که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶ آمده است، صرفًا درآمد تسعیر ارزهایی که دارای منشاء صادراتی بودهاند را معاف دانسته که بر اساس رأی مذکور این گونه استنباط میشود که تسعیر ارزهای فاقد منشأ صادراتی، مشمول مالیات میباشد.

لیکن پس از صدور رأی موصوف به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ـ ۱۱/۵/۱۴۰۱ و  شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ ـ ۱۱/۵/۱۴۰۱ به ترتیب شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر داراییها و ارزهای فروش نرفته و شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند، با استناد به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند )ب( ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور منتفی اعالم شده است این در حالی است که قوانین موصوف مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات )آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...( بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و همه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز واجد اشکال میباشد. همان گونه که ذکر شد معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف، خود دلیلی بر مشمولیت و عدم معافیت درآمدهای سایر اشخاص از این محل میباشد." در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال بند ۱ بخش »نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی« از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۶ ـ ۷/۶/۱۳۹۶ به ابطال مقرره فوق رأی صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۱ ـ ۷/۱/۱۴۰۲ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عامالمنفعه در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عامالمنفعه در چهارچوب صالحیتهای قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.