×

رای شماره 899425 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 899425 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۹۹۴۲۵ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۲۳ تعرفه شورای اسالمی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب ابطال نشد

رای-شماره-899425-هیات-تخصصی-شوراهای-اسلامی-دیوان-عدالت-اداری وکیل 

رأی شماره ۸۹۹۴۲۵ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه شورای اسالمی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسالمی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۹۹۴۲۵ تاریخ۱۲/۰۴/۱۴۰۲:

* شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

*طرف شکایت: شورای اسالمی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسالمی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سالهای ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسالمی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسالمی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سالهای ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۳

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار: از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا  تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶

ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار: از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰ ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱ ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار:

از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار: از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p %۳ *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 ۱ـ با عنایت به فعالیتهای بانکها شوراهای اسالمی فاقد صالحیت وضع عوارض برای بانکها میباشد.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۳۲۱ـ ۳۲۶ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسالمی را صادر نموده است.

۳ـ بانکها خارج از شمول مقررات میباشند به نحوی که اطالق صنف بر بانکها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن میباشد.

لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خالصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسالمی شهر قم به موجب الیحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ اعالم نموده ۱ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت وظایف و اقدامات شوراهای اسالمی و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۴۷۶ و ۴۷۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وضع عوارض بر بانکها را

ابطال ننموده است. ۳ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ ممنوعیتی برای تعیین بانکها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداریها ذکر نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از مالحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسالمی:

 طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب با اصالحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود از جمله وظایف مسئولیتهای شورای اسالمی شهرهاست و در تبصره یک ماده »۵۰« قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعاالن اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانکها در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسالمی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.