رای شماره 533206 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-533206-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 533206 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۳۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به خواسته اصالح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید

شماره۰۰۰۱۷۳۲ ۱/۷/۱۴۰۲

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۰۶ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ با موضوع:

»رسیدگی به خواسته اصالح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۰۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ب ز

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری صدرا

موضوع شکایت و خواسته: اصالح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی اصالح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

"اینجانب در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۹ با داشتن وکالت از طرف آقای حکمت فریدونی اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان بلند نموده است، طبق آخرین طرح جامع مصوب تا آن تاریخ و همچنین وحدت رویه موجود در سطح شهر صدرا و ضوابط کلی شهرسازی، توده ساختمان در شمال قطعه و حیاط در ضلع جنوبی قرار میگرفته است. در آن تاریخ شهرداری با به تعویق انداختن صدور مجوز بیان نمود که به علت شیبدار بودن زمین، شهرداری با گرفتن یک مشاور شهرساز اقدام به اصالح طرح جامع نموده است. در طرح تصویب شده توسط کمیسیون ماده ۵ با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی جدید که در آن ذکر شده است حیاط در ضلع جنوبی قطعه قرار میگیرد به جز در شرایط استثناء از جمله شیبدار بودن زمین که توده ساختمان در باالی شیب قرار میگیرد و حیاط در خطالقعر واقع میشود، توده ساختمان از ضلع شمالی به ضلع جنوبی قطعه انتقال داده شده است. حال از آنجا که طرح ابالغی کمیسیون ماده ۵ و همچنین بند ۶ ـ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ طرح جامع )ضوابط احداث بنا در قطعات زمین چند خانواری( زیر بند نحوه استقرار ساختمان در زمین )که با مالک قرار دادن توده در باالی شیب و جابه جایی توده به جنوب قطعه بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل قطعات شمالی و جنوبی بر روی یکدیگر طرح شده است و ضوابط کلی تودهگذاری و فاصله ساختمانهای  اطراف یک گذر به منظور تهویه، نور، آفتاب، عدم سایهاندازی و عدم مشرفیت رعایت نگردیده است؛ اینجانب با بیان اینکه در حق ۲۴ قطعه متأثر از این طرح اجحاف صورت گرفته است، بر روی طرح کمیسیون ماده ۵ ابالغی طی نامه شماره /۸۰۴۷/۱۴۰۰ص ـ ۲۵/۳/۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی و همچنین بند استناد شده در طرح تفصیلی جدید اعتراض داشته و خواستار اصالح طرح و بازگرداندن توده ساختمان به شمال قطعه و برخورد با این قطعات طبق وحدت رویه انجام شده در سطح شهر صدرا میباشد."

۲ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس به موجب الیحه شماره /۳۲۷۵۲/۱۴۰۰ص ـ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

 به استحضار میرساند مالکیت شاکی محرز نمیباشد. با این توضیح که نامبرده به موجب وکالتنامههای شماره ۷۰۶۹۵ و"بدوًا ۷۰۶۹۶ وکیل مدنی آقای حکمت فریدونی میباشد. از آنجا که طبع شکایت تقدیمی الزامًا ایجاب مینماید شاکی جهت طرح شکایت دارای سمت باشد و با عنایت به اینکه با توضیحات پیش گفته نامبرده فاقد سمت و نفعی در موضوع مطروحه میباشد، بنابراین قابلیت بررسی را ندارد.

شکایت مطروحه از این حیث مواجه با ایراد و اساسًا

صرف نظر از ایراد فوقالذکر که رد شکایت شاکی اجتنابناپذیر میباشد در ماهیت امر به استحضار میرساند شکایت مطروحه مربوط به قطعه ۱۰۷۹ ناحیه ۸۰ هکتاری میباشد که در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر جابجایی تودهگذاری )نحوه قرار گرفتن اعیانات نسبت به حیاط منازل با توجه به شرایط اقلیمی( از شمال به جنوب قطعه توسط کمیسیون ماده ۵ به استحضار میرساند: در آخرین طرح جامع مصوب شهر صدرا به عنوان طرح فرادست در محدوده مورد نظر، هیچ گونه تودهگذاری ساختمانی بر روی قطعات، تعیین نشده است و شهرداری به دالیل فنی با کمک مشاور شهرساز، اقدام به تعیین تکلیف تودهگذاری ساختمانی ۱۴ قطعه از اراضی ناحیه ۸۰ هکتاری نموده و با توجه به اختالف سطح زیاد در طول قطعات و عدم دسترسی مناسب به خیابان در دست احداث دستغیب )همجوار ملک مبحوث عنه( همچنین به دلیل اینکه در صورت دسترسی سواره به معبر فوق به دلیل شیب زیاد و قوس معبر به  صورت همزمان، ساکنین با خطرات زیادی روبرو خواهند بود، لذا از لحاظ حفظ ایمنی، تودهگذاری در قسمت جنوب قطعات و دسترسی به معبر شهید دستغیب به صورت پیاده پیشبینی گردیده است. الزم به ذکر است که با استناد به بند ۲ـ۱ـ ۸ ضوابط مربوط به احداث ساختمان در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تجدیدنظر جامع صدرا صفحه ۱۹ و ۲۰ تصریح گردیده که در قطعاتی که بر روی شیب شکل گرفتهاند، کالبد بنا و ورودی آن در خطالرأس قطعه قرار گیرد که به این ترتیب حیاط در خطالقعر قطعه واقع میشود. بنا به مراتب معنونه استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

۳ـ رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صالحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ،۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صالحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اصالح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا از مصادیق صالحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.