×

بانک قوانین ایران - صفحه 615 از 664 صفحه

محل-کاردانپزشک-تجربی-مشمول-کلمه-مطب-نیست

محل کاردانپزشک تجربی مشمول کلمه مطب نیست

مورداجاره-جهت-مطب-پزشکی-به-اجاره-واگذارشده

مورداجاره جهت مطب پزشکی به اجاره واگذارشده

محل-کارپزشک-اصولامحل-کسب-تلقی-نمی-شود

محل کارپزشک اصولامحل کسب تلقی نمی شود

دفترخانه-عرفا-محل-کسب-محسوب-نمی-شود

دفترخانه عرفا محل کسب محسوب نمی شود

باانقضامدت-اجاره-،قراردادمنحل-می-شود

باانقضامدت اجاره ،قراردادمنحل می شود

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.