×

بانک قوانین ایران - صفحه 622 از 664 صفحه

چک-پس-ازصدورازمنشاخودجدامی-شود

چک پس ازصدورازمنشاخودجدامی شود

خسارت-تاخیرتادیه-قابل-مطالبه-است

خسارت تاخیرتادیه قابل مطالبه است

طرح-دعوی-علیه-ظهرنویس-،منوط-به-واخواست-است

طرح دعوی علیه ظهرنویس ،منوط به واخواست است

حق-واخواهی-مقدم-برحق-تجدیدنظرخواهی-نیست

حق واخواهی مقدم برحق تجدیدنظرخواهی نیست

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.