×

بانک قوانین ایران - صفحه 521 از 664 صفحه

نقض-حکم-قصاص-نفس-به-لحاظ-احراز-دفاع

نقض حکم قصاص نفس به لحاظ احراز دفاع

اجراءاحکام-بدون-دستوردادگاه-مجوزندارد

اجراءاحکام بدون دستوردادگاه مجوزندارد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.