×

بانک قوانین ایران - صفحه 446 از 450 صفحه

تصویبنامه-راجع-به-تعطیلی-روزشنبه-مورخ-1378-10-11

تصویبنامه راجع به تعطیلی روزشنبه مورخ 1378 10 11

اصلاح-تصویبنامه-شماره-43172مورخ-1378-8-10

اصلاح تصویبنامه شماره 43172مورخ 1378 8 10

تشکیل-ستادبرنامه-ریزی-تحول-اداری-استان

تشکیل ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان

اصلاحیه-تصویبنامه-شماره-56387-ت-19731ه-مورخ-1378-7-17

اصلاحیه تصویبنامه شماره 56387 ت 19731ه مورخ 1378 7 17

مصوبه-شورایعالی-اداری-درخصوص-امورورزشی

مصوبه شورایعالی اداری درخصوص امورورزشی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.