×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

استرداد وجه سپرده بابت خسارت احتمالی


جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین


اعتراض به اجرای قرار تامین خواسته صادر ازطرف بازپرس


اجرای قرار تامین خواسته با وجود ادعای مجعول بودن سند


تامین خواسته - تبدیل تامین


ابلاغ قانونی قرارتامین خواسته


تامین خسارت احتمالی وسیله ضمانت نامه


حضور نماینده دادسراهنگام اجرای قرار تامین خواسته


توقیف دستارم در مقام اجرای قرار تامین خواسته


توقیف تراکتور هنگام اجرای قرار تامین خواسته


توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته


بازداشت حق کسب و پیشه در مقام اجرای قرار تامین خواسته


تامین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تامین خسارت احتمالی است


تامین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواستنامه


رد دادرس - نزدیکترین دادگاه صالح پس از قبول رد دادرس


رد دادرس - قرار امتناع از رسیدگی - قطعیت قرار امتناع از رسیدگی


آیا اظهار عقیده بعنوان دادیار در مورد ابلاغ مانع رسیدگی بعنوان دادرس است ؟


آیا موافقت با جلب شاهد یا ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی یاحضوردر دادگاه بعنوان دادستان از جهات رد دادرس است ؟


آیا شکایت انتظامی موجب رد دادرسی است ؟


ایرادات - ارسال پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت بمرجع صالح - نسخ ضمنی بند 4 ماده 762آ0د0م