×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

مسائل مربوط به فرزند خواندگی و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص وداخل در صلاحیت دادگاههای عمومی است


هرگاه در محل اقامت محجور دادسرا و دادگاه عمومی تشکیل شود و دادگاه مدنی خاص در آنجا تشکیل نشده باشد امور مربوط به محجور در دادسرا و دادگاه عمومی محل اقامت او رسیدگی میشود


رسیدگی بدعوی حجر در صلاحیت دادگاه عمومی است


هرگاه رئیس کل دادگاهها پرونده ای را بهر علت که باشدبه شعبه ای ارجاع نماید آن شعبه جز در موارد رد نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید


تقلیل خواسته ، نفی صلاحیت از دادگاه نمی نمایند


تصحیح نام و مشخصات دارنده مدرک تحصیلی در مدرک مزبور بلا اشکال است


هرگاه بین دادگاه مدنی خاص و دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت حاصل شود حل اختلاف با دیوانعالی کشور است


تعیین امین برای اداره اموال غائب درصلاحیت دادگاههای عمومی است


در صورتیکه در دادگاهی فقط 2 قاضی وجود داشته باشند و هنگام صدور رای اختلاف نظر پیدا کنند و قاضی ثالثی در محل نباشد رئیس کل دادگستری استان میتواند یکی از قضات نزدیکترین دادگاه عمومی به آن شهرستان را جهت حل اختلاف مامور نماید


تشخیص کثیرالانتشاربودن یا نبودن روزنامه با عرف است


مقررات مربوط برسیدگی غیابی بدعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و مستند عادی است بقوت خود باقیست


رسیدگی واخواهی نسبت بحکم غیابی ، تجدیدنظر محسوب نمیشود


صادرکردن حکم غیابی در مورد دعاوی مستند به اسناد عادی و تجاری بقوت خود باقیست


در جاهائیکه دادگاههای شهرستان و استان منحل و دادگاه عمومی تشکیل میشود رسیدگی پژوهشی به پرونده های مطروحه در دادگاههای استان حسب مورد با دادگاه عمومی حقوقی یاجزائی تشکیل شده درمرکز استان میباشد


در صورتیکه قراردادگاه ، در مرحله بالاتر فسخ شود،دادگاه تالی مکلف به تبعیت است


رسیدگی دادگاه عمومی درهیچ مرحله ای نیازبه تبادل لوایح ندارد


اموریکه سابقا بدون تشریفات آئین دادرسی رسیدگی میشده بهمان ترتیب رسیدگی خواهدشد


حکمی که پس از نقض تمیزی صادر میشود مشمول بخشنامه شماره 18273 111 4 62 شورایعالی قضائی نیست


هرگاه حکم پژوهشی در دیوانعالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده شود، عدم رسیدگی مجدد و اجراء رای بدوی مخالف قانونست


ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی راجع به عدم رعایت تشریفات ، در دادگاه حقوقی دو نیز قابل اعمال میباشد