×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چلگرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به مساحت 16هکتار در قسمت شمال شرق به محدوده شهر تیتکانلو جهت تامین اراضی مسکن مهر


مصوبه (جلسه 154ـ 5 10 1390) شورای عالی اداری در مورد ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی


بخشنامه شماره 100 56112 9000ـ 8 12 1390


مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند هـ ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی


اصلاح ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


تصویب‌نامه در مورد تهاتر و تسویه بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی،با مانده مطالبات دولت از محل وجوه اداره شده نزد هر بانک‌


نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداری


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دلوار (استان بوشهر)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرکز و جنوب کردستان (سنندج)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ماسور به محدوده شهر خرم‌آباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لایبید


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیه‌چشمه


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان لرستان


رأی شماره‌های 362ـ 363ـ364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می‌باشد


رأی شماره 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27 3 1365


رأی شماره 369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می‌نمایند


اصلاح مصوبه شماره 39599 206 مورخ 17 8 1390 شورای عالی اداری