×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

موافقتنامه مالی منعقده فی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اردن هاشمی


ترجمه موافقتنامه منعقده فی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اردن هاشمی


قانون اصلاح جدول منضم به قانون امور گمرکی مصوب سی ام خرداد ماه 1350


قانون برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان رسمی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور وسیله صندوق بازنشستگی بانک سپه و تعمیم مقررات قانون راج به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث


قانون اصلاح ماده 116 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون هیاتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم


قانون اصلاح قانون امور گمرکی


قانون لغو تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون ترمیم حقوق وظیفه یا مستمری وظیفه بگیران و مستمری بگیران


قانون تعمیم تبصره 19 قانون متمم بودجه سال 1351 کل کشور به افزارمندان ارتش شاهنشاهی


قانون مجازات استفاده از پلاک های تقلبی وسائط نقلیه موتوری


قانون اصلاح ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذر ماه 1345


قانون استخدام سربازان وظیفه به صورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح بند سه ماده دو قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اجازه تضمین وامهای دریافتی شرکتهای کشتیرانی ایرانی


قانون تامین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور