×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاحیه ابلاغیه شماره 123784 ق 92 مورخ 1367 12 16 موضوع قانون قطع روابط کامل سیاسی با دولت انگلستان


تصویبنامه راجع به حذف مصوبه 18 8 ت 562 م ن - 1366 7 21


آئین نامه استفاده از آرم جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به افزایش میزان حق تحقیق موضوع ماده 6 آئین نامه اجرائی ماده 43 قانون استخدام کشور و اصلاحیه


آئین نامه اجرائی بند12 تبصره 12 و بند33 تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان (مصوب 1358 9 24 شورای انقلاب اسلامی )


پیرو ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم ، عینا اصلاح اعلام شده بوسیله مجلس شورای اسلامی برای اطلاع و ابلاغ به مسوولان ارسال میگردد


آئین نامه اجرائی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی


آئین نامه اجرائی مدارس غیر انتفاعی


در صورتی که زوج نتواند یکی از بستگان رابه عنوان داور معرفی نماید دادگاه می تواند راسا تعیین داور نماید


در صورت انصراف زوج از طلاق علیرغم صدور حکم طلاق میتواند به زندگی مشترک با زوجه اش ادامه دهد و دادگاه نمی تواند او را ملزم به طلاق کند بلکه این حق اوست می تواند استفاده کندیانکند


برفرض که زوجه امکان تمکین کردن را از بین برده باشد بااعلام تمکین و تمکین کردن استحقاق نفقه پیدا میکند


هرچند پزشکی قانونی جنون را رد نموده ولی ناراحتی روانی را در حد افسردگی و اختلالات عاطفی تاییدنموده است و لذا رد تقاضای زوج موجه نبوده است


اینکه زوج ، زوجه رابه داشتن رابطه نامشروع متهم نموده اقوی دلیل زوجه در سوءرفتار و بدبینی زوج نسبت به اوست که درخورتوجه است


با توجه به اینکه خوانده مجنون اعلام گردیده است ، به لحاظ داشتن ولی قهری (پدر) باید به طرفیت وی نیز مطرح گردد


چنانچه عسر و حرج زوجه احراز شده باشد اجباراو به بذل مهریه بی وجه است


عین اظهارات مدعیه نمی تواند دلیل صدور حکم علیه مدعی علیه گردد


با عنایت به سن زوج ممکن است قدرت برعمل زناشویی نداشته باشد و گواهی پزشکی لازم است تا در صورت تایید به لحاظ عسر وحرج زوجه از نظر جنسی انشاء رای گردد


استدلال دادگاه به اینکه یک دفعه ایراد ضرب هم دلیل عسروحرج و دوام آن نیست موجه نمی باشد زیرا برای احرازسوء رفتارادامه کتک کاری لازم است