×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

هر کس در اماکن عمومی ویا معابر متعرض و یا مزاحم زنی شود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس از 2تا 8 ماه محکوم خواهد شد


دادگاه متهمین را به جرم مزاحمت بانوان محکوم لیکن دادگاه تجدیدنظراستان تبرئه نموده است


تبصره الحاقی به ماده 2 آئین نامه اجرائی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک


آئین نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده 9 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک


آئین نامه اجرائی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدورتریاک


آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند1347


قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبی جرایم مذکور


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک


آئین نامه اجرائی ماده 1 قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک


قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک


قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک


قانون مربوط به اصلاح تبصره 2 ماده 2 قانون منع کشت خشخاش


آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک


قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک


در خصوص توهین در حین انجام وظیفه


چون عمل متهم صرفا از مصادیق اهانت به مامور دولت درحین انجام وظیفه محسوب شده است با مقررات ماده 618 ق 0م 0ا0 منطبق نمی باشد


صدور حکم به محکومیت متهم به شش ماه حبس به اتهام فحاشی و اهانت به مامورین در حین انجام وظیفه و تحریک مردم بر علیه آنها


در حقیقت شاکی با عمل خود از حالت مامور دولت بودن خارج شده است بنابراین اتهام تجدیدنظرخواه به اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه مصداق نداشته است


متهم به اتهام فحاشی به جزای نقدی محکوم شده است


توهین و افتراء به سبب شغل وکالت