×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی


قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی


قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور


قانون حمایت از صنایع داخلی کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ج ) ماده (139) و بند (د) ماه (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به ایجاد بازارچه مشترک مرزی صیادی پسابندردر شهرستان چابهار


تصویبنامه در خصوص ترکیب کمیسیون سیاسی - دفاعی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ن ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون


قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی وجبران خسارات


عودت جنس به فروشنده قابل وصف جزائی نیست


بموجب تبصره یک ماده یک قانون تشدید ، در صورت وجود جهات وکیفیات مخففه مانند گذشت شاکی دادگاه می تواند مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس یکسال ) تقلیل دهد


از آنجا که اصل بر یسر و توانایی است و ادعای اعسار خلاف اصل و موکول به اثبات است


نظر به اینکه شکایت شاکی در اصل تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر است که فاقد وصف جزائی است رای دادگاه تایید میگردد


در مورد انتقال گیرنده مال غیربا توجه به اینکه نامبرده اززندانی بودن مالک منافع اطلاع داشته است مع الوصف نسبت به اجاره مغازه ها از همسر نامبرده اقدام نموده جرمش محرز است و مطابق ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 116 ق تعزیرات مجازات میشود


ادعای عدم دریافت ثمن از کمیته امداد و عدم تحویل ملک به کمیته مذکور با فرض صحت تاثیری در ماهیت انتقال مال غیر ندارد


قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ناظر به غیر مالک می باشد


معامله اول (فروش ملک ) مجرمانه نبوده بلکه معامله دوم موجب تحقق جرم انتقال مال غیر گردیده است