×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

آئین نامه صدور پروانه اشتغال


آئین نامه انتخاب ووظایف هیات مدیره سازمان نظام معماری و ساختمانی


آئین نامه اجرائی شورای حقوق و دستمزد


آئین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی


آئین نامه هیات تشخیص


اصلاح فهرست آئین نامه اجرائی تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


اصلاح بند ب ماده 10 اصلاحی آئین نامه اجرائی موضوع بندهای 8 و 9و 10 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم


آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح


آئین نامه خلافی موضوع تبصره 4 الحاقی به بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها


آئین نامه دستمزد کارشناسان رسمی


تبصره اضافه شده به ماده 26 آئین نامه قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی


تبصره اضافه شده به ماده 8 آئین نامه شماره 3105 7 - 15ر5ر51 کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


آئین نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط


اصلاح ماده یک فصل ششم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح ماده چهل آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور


اصلاح جدول موضوع ماده 2 آئین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد


اصلاح ماده 2 آئین نامه تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه