×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

درباره تایید انتخاب رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران


آئین نامه شورای عالی اطلاع رسانی


درباره عضویت دو نفر اعضای هیات جدید هیات بررسی محتوا و ساختار جدید شورای عالی


استرداد اموال مسروقه


قطع ید به علت 12 فقره سرقت همراه با شکستن حرزوقفل مغازه ها


حکم به قطع چهار انگشت متهمان


نظر به گذشت مسروق منهم قبل از اثبات جرم نزدحاکم ،قرارموقوفی تعقیب مغایربا فتوای حضرت امام رضوان الله علیه نبوده است


تاثیر رضایت در مجازات سرقت


اعلام گذشت شکات در محضر دادگاه دلیلی براین است که مطالبه اجرای حدالهی نداشته اند


صرف تحصیل رضایت از بعضی از شکات موجب جواز تجدیدنظر نمیگردد


چون گذشت شکات بعداز صدوررای صورت پذیرفته ،موثرنمیباشد


حاکم گذشت شاکی خصوصی را پس از صدورحکم ، موثردرمجازات ندانسته است


حکم به تحویل گوسفندان مورد ادعای سرقت ، به استنادسوگندشاکی فاقد مجوز و توجیه قانونی است


اتیان سوگند بوسیله شاکی از طریق اثبات هیچ یک ازانواع سرقت نیست


سوگند شاکیه


سوگند شاکیه بر اساس تعهد متهم است لکن لازم الوفانیست


فقط یک بار اقرار به سرقت و حکم به قطع ید مخالف بند 2 ماده 199 ق 0م 0 ا است


با یکباراقرار متهم آن هم در اداره آگاهی حدثابت نمیشود


طریق اثبات سرقت جامع الشرایط اقرار می باشد


نظر به اینکه بینه شرعی و اقرار موجود نیست ومالی کشف نشده حکم قطع ید به استناد علم شخص قاضی موجه نیست