×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره بماده 30 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سالجاری


تصویبنامه راجع به اصلاح قسمت اخیر ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


آئین نامه اجرائی بند د تبصره 3 قانون بودجه سال 1364


تصویبنامه راجع به حذف شغل « مامور سالن تشریح »


تصویبنامه راجع به تکمیل و اصلاح قانون تأسیس وزارت ارشاد اسلامی


تصویب نامه راجع به اصلاحات در آئین نامه اماکن عمومی


تصویبنامه راجع به افزودن ماده 23 به ائین نامه اجرائی قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه


آئین نامه نحوه واریز 20درصد وجوه حاصل از 3 ریال مابه التفاوت دریافتی موضوع مصوبه مورخ 1363 7 9 شورای اقتصاد


آئین نامه بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور


دستورالعمل اجرائی بند « ب » تبصره 3 قانون بودجه سال 1364 کل کشور


تسهیلات اعتباری بند ج تبصره 3 قانون بودجه سال 1364


الحاق ماده 17 به آئین نامه اجرائی تبصره 64 قانون بودجه سال 1363


الحاق یک تبصره به ماده 7 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری


اصلاح ماده 47 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364


آئین نامه اجرائی بند ( ی ) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند « ز » تبصره 15 قانون بودجه سال 1364


تصویب نامه راجع به الحاق تبصره 6 به ماده یک آئین نامه فوق العاده مأموریت موضوع بند « ث » ماده 39 ماده 42 قانون استخدام کشوری


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 131600 ( بنیاد شهید ـ کمک ) موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1364 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 2 قانون پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی خارج از کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 11 قانون بودجه سال 1364 کل کشور