×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

جعل مدارک و اختلاس


قاعده جمع مجازاتها در خصوص تعدد جرم درخصوص جعل وسایرجرائم قابل اعمال است


نقل وانتقال در پی جعل والحاق انجام گرفته وفعل واحددارای عناوین متعدد جرم می باشد


تظاهر به وکالت دادگستری- اسناد رسمی و غیررسمی ولو اینکه جعل آنها تعدد معنوی داشته باشد بایدجرم اشددرنظرگرفته شود وتعدد مجازات از این حیث موجه نیست


مورد از موارد تعددمعنوی است و تعیین بیش از یک مجازات جای تامل است


جعل واستفاده ازسندمجعول


جعل ورسیدگی بعدازفسخ دیوان عالی کشور


تایید رای منقوض بوسیله مرجع بدوی که مرجع تجدیدنظر محسوب نمی گردد آنهم بدون انجام و رفع نواقص مذکور دردادنامه اخیرالذکروجاهت قانونی نداشته لذا با وارد تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی حکم فسخ میشود


جعل اسناد و استفاده از سند مجعول


با وجود انتساب جرائم متعدد، تعیین مجازات پنج سال بدون اینکه معلوم شود از بابت جعل موردقرارگرفته یااستفاده ازسندمجعول ،بر خلاف مقررات است


مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست وحکم صادره که قائل به تعلیق شده خلاف قانون است


معاونت در استفاده از سند مجعول


معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول


استفاده از اسکناس مجعول


وارد نمودن و توزیع اسکناس جعلی


شرکت در استفاده از اسکناس مجعول


تهیه و استفاده از اسکناس مجعول


جعل سند بانکی و استفاده از آن


جعل در لیست ریز نمرات قبول شدگان ، گواهی خلاف واقع ،تخریب اسناد دولتی


جعل امضاء مدیر کل صنایع فلزی