×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

استفساریه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثرپنج نفرکارگردارند


آئین نامه اجرائی تبصره 50قانون بودجه سال 1364


آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه های بعدی آن )مصوب 1364 11 9 مجلس شورای اسلامی


قانون تصویب اصلاح قسمت الف ازبند2ماده 11اساسنامه جامعه مخابراتی آسیاواقیانوسیه A P T واجازه تسلیم اسنادآن


نظر شورای نگهبان در مورد قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو


قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو


آئین نامه اجرائی تبصره 52 قانون بودجه سال 1364کل کشور


آئین نامه معاملات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارردیف 503081قانون بودجه سال 1364کل کشورموضوع بندالف تبصره 32قانون مزبور


اصلاح تصویبنامه شماره 12356


آئین نامه جلوگیری ازآلودگی آب


قانون اصلاح ماده 45قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 07 29 مجلس شورای اسلامی


قانون تصویب کنوانسیون بین المللی ارتباطات راه دور1982منعقده در(نایروبی )واجازه تسلیم اسنادآن


قانون تعیین تکلیف کارکنان انجمنهای منحله شهرستان واستان


تمدید مهلت رسیدگی به مدارک ارسالی ازطرف دارندگان واحدهای تولیدی صنعتی مستقردرداخل محدوده قانونی


قانون وضع خدمتی داوطلبان غیرنظامی که درمناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری مینمایند


قانون تمدیدماموریت ثابت ماموران وزارت امورخارجه در خارج ازکشور


قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی درتصادفات وسائط نقلیه


استفساریه قانونی تبصره 3قانون متمم بودجه سال 1362


قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمائی ایران در پروازهای داخل کشور